Sanprobi Active & Sport - probiotyk dla aktywnych menu

Regulamin Sanprobi Bieg Kobiet Kraków

 

Regulamin: SANPROBI Bieg Kobiet
Kraków- 20.05.2018 r.


Cel:

 • promocja sportu
 • propagowanie   biegania jako podstawowej formy ruchu
 • upowszechnienie biegania/ Nordic-Walking wśród kobiet
 • aktywne spędzanie czasu przez krakowianki

 

Organizator:

 • Sportival
 • Raz-Event
 • AZS Masters

 

Termin:

 • 20.05.2018
 • godz. 11.00 START – 5 km Nordic Walking
 • godz. 12.15  START – 5 km Bieg


Miejsce:

 • Start i Meta – PARK LOTNIKÓW ( od Jana Pawła II)
 • Dystans - 5 km  Nordic Walking
                - 5 km bieg
 • Trasa – 2 pętle po 2,5 km - całość w Parku


Zgłoszenia:

 • Na stronie: http://www.protiming24.pl/zapisy.html
 • Termin zgłoszeń internetowych: od 04.04.2018 do 14.05.2018 lub do wyczerpania limitu 1000 zgłoszeń (dotyczy obu biegów)
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń oraz opłat w dniu startu !!!
 • Opłata startowa wynosi we wszystkich biegach:

- 50zł do 07.05.2018 (poniedziałek) ,

- po tym terminie w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 60zł do dnia 14.05.2018 (poniedziałek)

- po tym terminie tylko 30 numerów startowych w biurze zawodów w dniu 19.05.2018 (sobota) - 80zł

 

 • Zwrot opłaty startowej przy rezygnacji z biegu jest możliwy do dnia 30.04.2018. Po tym terminie nie ma możliwości otrzymania zwrotu, jedynie można przepisać pakiet startowy na inną wskazaną osobę do dnia 19.05.2018.
 • Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym kubkiem. Koszt: opłata startowa +20zł
 • Pakiet zawiera: torbę/numer startowy z chipem / koszulkę techniczną/agrafki.
 • Po ukończeniu biegu Panie otrzymują medal i zagwarantowane zadowolenie.
 • Osoby pragnące maszerować bez kijków zobowiązane są  do zgłoszenia się do BIEGU i objęte będą tą klasyfikacją.


Biuro zawodów:

 • Odbiór pakietów startowych TYLKO w sobotę w godzinach 17-20 (19.05 w PARKU LOTNIKÓW), w wypadku osób przyjezdnych lub/i za zgodą organizatora odbiór pakietów w niedzielę (20.05) w biurze zawodów 9:00-10:30 (PARK LOTNIKÓW),
 • W przypadku dostępności numerów startowych w dn.19.05.2018 (sobota) , wyjątkowo będzie można zgłosić się osobiście w biurze zawodów PARK LOTNIKÓW. Koszt rejestracji 80zł (bez gwarantowanego rozmiaru koszulki),
 • Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca lub/i z oświadczeniem inna osoba za zgodą organizatora,
 • Panie z Karkowa i okolic, które nie mogą odebrać pakietu startowego w sobotę osobiście (19.05.2018) za zgodą organizatora (mailowo biuro@raz-event.pl) mogą wyznaczyć osobę do odbioru za pomocą upoważnienia lub mogą dokonać odbioru pakietu startowego w dniu biegu (niedziela),
 • Pakiet startowy w dniu biegu (20.05.2018) mogą odebrać tylko Panie nie zamieszkałe w Krakowie lub jego okolicach lub/i za zgodą organizatora (mailowo biuro@raz-event.pl ),
 • Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe w biurze zawodów w sobotę (19.05.2018) za pomocą upoważnienia. Koszt przepisania pakietu wynosi 20zł.

Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestniczka jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. W przypadku nieuiszczenia dopłaty uczestniczka zostaje skreślona z listy startowej, a kwota już pobrana będzie zwrócona na konto do 30 dni roboczych po zakończonych zawodach. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Bieg Kobiet 2018 KRAKÓW, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Bieg Kobiet 2018 KRAKÓW.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@raz-event.pl  podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania Bieg Kobiet 2018 KRAKÓW z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

UWAGA:
Bieg Kobiet / Nordic Walking na 5 km - tylko Panie (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna). Koszulka techniczna gwarantowana dla wszystkich uczestniczek. Bieg Kobiet 2018 KRAKÓW. Prosimy Panie o zakładanie koszulek . Bieg Kobiet KRAKÓW gdyż jest to wymóg regulaminowy pod rygorem dyskwalifikacji. Nie przestrzeganie tego punktu może grozić dyskwalifikacją przez Organizatora Biegu.

Klasyfikacja:

 • BIEG KOBIET: 5 km - indywidualna (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • BIEG: 5 km - ,,DRUŻYNOWA  MAMA-CÓRKA'' (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • NORDIC WALKING 5 km, ,,DRUŻYNOWA  MAMA-CÓRKA'' (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • NORDIC WALKING  5 km – indywidualna

Nagrody:

 • Wszystkie uczestniczki po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal
 • Bieg - indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki  - puchary + nagrody niespodzianki
 • Nordic walking -  indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki  - puchary +nagrody niespodzianki
 • Drużyny (z biegu i marszu) - po 1 pucharze+ nagroda niespodzianka (miejsca 1-3)
 • Drużynę tworzy matka i córka zgłoszone do biegu lub do marszu, których klasyfikacja liczona będzie na podstawie uzyskanych czasów w ramach jednej konkurencji (nie ma par mieszanych bieg/ nordic walking)
 • Zdobywczynie pierwszych miejsc otrzymają puchary oraz nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 14 dni przed datą Biegu.


Pozostałe informacje:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Podczas Biegu Kobiet 2018 KRAKÓW wszystkie zawodniczki muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Przebywanie na trasie Biegu Kobiet 2018 KRAKÓW bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również bieg z psem.
 • Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu/nordic walking podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 • Młodzież od 12 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
 • Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora
 • Opcjonalnie przy zgłoszeniach prosimy zaznaczyć rozmiar koszulki promocyjnej (S,M, L, XL ) Bieg Kobiet KARKÓW.
 • Do dyspozycji uczestniczek Biegu Kobiet 2018 KRAKÓW będzie przechowalnia. Organizator biegu nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni.
 • Prosimy Panie o zakładanie koszulek Biegu Kobiet KRAKÓW.
 • Liczba numerów startowych ograniczona do 1000-łącznie wszystkie biegi (decyduje kolejność wpłaty)
 • Uczestniczka musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestniczki. Uczestniczka udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestniczki w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczki.
 • Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestniczkom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do   udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych  zabiegów medycznych, a także transportu Uczestniczki w bezpieczne miejsce. Uczestniczka wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestniczka jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestniczka w Biegu: Uczestniczka startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestniczka oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestniczka deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdej z jej ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestniczki w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do Biegu Kobiet KRAKÓW 2018 przepadają.

 

Dyrektor Biegu
Robert Szych