Sanprobi Active & Sport - probiotyk dla aktywnych menu

Mini Bieg Kobiet

Mini Sanprobi Bieg Kobiet

Mini Sanprobi Bieg Kobiet Regulamin

Termin: 11.03.2018 r. (niedziela)
  - godz. 10.20 - 300 metrów
  - godz. 10.30 - 1 km


Dystanse:
  - 300 metrów (dziewczynki do 6 roku życia i młodsze – liczy się od rocznik – od 01.01. 2012 r.)
  - ok. 1km (dziewczynki od 7 do 11 roku życia – liczy się 31.12.2011 i starsze do 01.01.2007 r.)

Start i Meta: Jasne Błonia (teren Sanprobi Biegu Kobiet)


Uczestnictwo: na 300 m dopuszczamy udział dzieci/dziewczynek dziewczynki do 6 roku życia i młodsi – liczy się od rocznika – od 01.01. 2012 r., na 1 km - dziewczynki od 7 do 11 roku życia – liczy się 31.12.2011 i starsi do 01.01.2007 r.. Dziewczynki od 12 roku życia, mogą startować w biegach głównych za zgodą rodzica/opiekuna.


Liczba zgłoszeń: na 300 m – limit 50 osób na 1 km limit 100 osób.


Zgłoszenia: internetowo www.protiming24.pl/zapisy.html lub w biurze Sanprobi Bieg Kobiet (do wyczerpania limitu zgłoszeń)


Opłata startowa:
  - 300 metrów – 10 zł
  - 1 km - 15 zł ,Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkową koszulką w biegu na 1 km. Koszt: opłata startowa + 15 zł.
Przy obu biegach płatne przelewem lub w przypadku wolnych miejsc bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu w biurze zawodów.


Pakiet startowy:
  - 300 metrów – numer startowy, 4 agrafki,
  - 1 km – numer startowy z chipem, 4 agrafki.

Biuro zawodów: czynne będzie w dniach:
  - 10.03.2018 r. w godz. 10:00–18:00 – Arena Szczecin,
  - 11.03.2018 r. w godz. 9.00- 10.00 – Jasne Błonia


Klasyfikacja:
- 300 metrów – UWAGA!
Dla biegu na 300 m nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’.
- 1 km – NOWOŚĆ!
Klasyfikacja indywidualna odpowiednio dla dziewczynek
  - 7-8 lat
  - 9-10 lat
  - 11-12 lat


Nagrody:
  - każda uczestniczka biegu (posiadająca numer startowy) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „ Sanprobi Biegu Kobiet’’ i ,, Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’
  - bieg – indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki (w osobnych kategoriach 7-8 lat, 9-10 lat i 11-12 lat) – puchary + nagrody niespodzianki

RODZICE biegnący z DZIEĆMI prosimy o ustawianie się w tylnej części startujących, tak aby nie przeszkadzały samodzielnie biegnącym osobom. W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego „Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’ w biurze zawodów.
Oświadczenie będzie do pobrania w biurze zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic/opiekun rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zapisując córkę do udziału w zawodach rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Rodzic/opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jej danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.


Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do
wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.


Dyrektor Biegu
Robert Szych

 

 

Medal dla dziewczynek do lat 6 na dystansie 300m:

 Medal Mini Bieg Kobiet